Fórum Europa. Tribuna Euskadi con doña Elixabete Etxanobe, doña Eider Mendoza y don Ramiro González