Ernest Benach

Presidente del Parlament de Catalunya
/upload/ponentes/benach_peque.jpg

Nací en Reus, el Baix Camp, el 12 de noviembre de 1959. Des de molt jove em vaig sentir atret per la militància ciutadana i política que em van comprometre amb múltiples moviments. Desde muy joven me sentí atraído por la militancia ciudadana y política que me comprometieron con múltiples movimientos. Era, i sóc, inquiet i l'incipient esperit nacional i la construcció del país que bullien els anys de la transició em van empènyer a treballar per les institucions de Catalunya. Era, y soy, inquieto y el incipiente espíritu nacional y la construcción del país que hervían los años de la transición me empujaron a trabajar para las instituciones de Cataluña. El 1979 entro treballar a la Generalitat de Catalunya , encara provisional i presidida per Josep Tarradellas, concretament a la Direcció General de Transports i, més tard, a la Direcció General de Joventut. En 1979 entro trabajar en la Generalitat de Catalunya, aún provisional y presidida por Josep Tarradellas, concretamente a la Dirección General de Transportes y, más tarde, a la Dirección General de Juventud.

El 1980, amb vint anys, començo la meva activitat política més institucional. En 1980, con veinte años, empiezo mi actividad política más institucional. Vaig ser membre fundador de Nacionalistes d'Esquerres i en sóc escollit candidat per Tarragona a les primeres eleccions al Parlament de Catalunya després de la dictadura. Fui miembro fundador de Nacionalistas de Izquierdas y soy elegido candidato por Tarragona en las primeras elecciones al Parlamento de Cataluña tras la dictadura. En aquesta plataforma política conec personalitats com Jordi Carbonell, Josep Maria Espinàs, Avel·lí Artís Gener, Armand de Fluvià, Pep Bargalló, Josep-Lluís Carod-Rovira o Magda Oranich. En esta plataforma política conozco personalidades como Jordi Carbonell, Josep Maria Espinàs, Avel • lí Artís Gener, Armand de Fluvià, Pep Bargalló, Josep Lluís Carod-Rovira o Magda Oranich.

Compagino, doncs, el compromís polític amb el cívic i és es aquella època quan, amb un grup de persones de Reus, fundem l'Agrupament Escolta la Mulassa. Compagino, pues, el compromiso político con el cívico y es es aquella época cuando, con un grupo de personas de Reus, fundamos el Agrupament Escolta la Mulassa. Després entro a formar part de la direcció d' Escoltes Catalans i, al cap dels anys -com una mostra de convicció de la utilitat pedagògica de l'escoltisme- de l'Assemblea General de la World Scout Parliamentary Union , un organisme que aplega parlamentaris d'arreu del món vinculats amb l'escoltisme, amb l'objectiu de plantejar reflexions i propostes entorn de les polítiques de joventut. Después entro a formar parte de la dirección de Escoltes Catalans y, al cabo de los años-como una muestra de convicción de la utilidad pedagógica del escultismo-de la Asamblea General de la World Scout Parliamentary Union, un organismo que reúne a parlamentarios de todo el mundo vinculados con el escultismo, con el objetivo de plantear reflexiones y propuestas en torno a las políticas de juventud.

La meva altra gran passió són els castells. Mi otra gran pasión son los castillos. L'any 1981, juntament amb d'altres reusencs poso en marxa la Colla Castellera Xiquets de Reus , on, entre d'altres funcions, he estat cap de colla i president. En 1981, junto con otros reusenses pongo en marcha la Colla Castellera Xiquets de Reus, donde, entre otras funciones, he sido jefe de grupo y presidente. Una etapa apassionant, de relació amb molta gent i de construir projectes, somnis, ciutat i país. Una etapa apasionante, de relación con mucha gente y de construir proyectos, sueños, ciudad y país. Fruit d'aquella època vaig fer durant 10 anys un programa de cultura a Ràdio Reus. Fruto de aquella época hice durante 10 años un programa de cultura en Radio Reus.

El salt a Esquerra Republicana.  Municipalisme en acció. El salto a Esquerra Republicana. Municipalismo en acción.

L'any 1987 m'incorporo a la Crida Nacional a ERC promoguda, entre d'altres, per Josep-Lluís Carod-Rovira i em faig militant d' Esquerra Republicana de Catalunya . En 1987 me incorporo a la Crida Nacional a ERC promovida, entre otros, por Josep Lluís Carod-Rovira y me hago militante de Esquerra Republicana de Catalunya. Des d'aleshores, el meu compromís amb les sigles republicanes ha estat ininterromput. Desde entonces, mi compromiso con las siglas republicanas ha sido ininterrumpido. És en aquest any, al 87, quan comença la meva etapa en la política municipal. Es en este año, el 87, cuando comienza mi etapa en la política municipal. Sóc cap de llista a l' Ajuntament de Reus en les eleccions de 1987, 1991, 1995 i 1999. Soy cabeza de lista al Ayuntamiento de Reus en las elecciones de 1987, 1991, 1995 y 1999. Aquest llarg període fins el 2001 és la meva etapa de formació i de creixement en política. Este largo período hasta el 2001 es mi etapa de formación y de crecimiento en política. La meva experiència d'aquells anys és insubstituïble. Mi experiencia de aquellos años es insustituible. Tant en la primera tinença d'alcaldia com en les regidories de Cultura, Esports, Joventut, Promoció Econòmica, Política Lingüística, Cooperació i Societat de la Informació. Tanto en la primera tenencia de alcaldía como en las concejalías de Cultura, Deportes, Juventud, Promoción Económica, Política Lingüística, Cooperación y Sociedad de la Información. En aquest àmbit municipal assumeixo diverses responsabilitats a diferents societats anònimes municipals impulsant un nou model de gestió. En este ámbito municipal asumo diversas responsabilidades en diferentes sociedades anónimas municipales impulsando un nuevo modelo de gestión. Vaig presidir el Consell d'Administració de l' Hospital Universitari Sant Joan de Reus i Gestió Comarcal Hospitalària i Fundació Privada contra el Càncer i vaig ser vicepresident del Grup d'Assistència Sanitària i Social (Sagessa) . Voy presidir el Consejo de Administración del Hospital Universitario Sant Joan de Reus y Gestión Comarcal Hospitalaria y Fundación Privada contra el Cáncer y fui vicepresidente del Grupo de Asistencia Sanitaria y Social (Sagessa). En l'espai econòmic vaig encapçalar Reus Desenvolupament Econòmic, SA i vaig ser membre del Consell General i del Comitè Executiu de la Fira de Reus . En el espacio económico encabecé Reus Desarrollo Económico, SA y fui miembro del Consejo General y del Comité Ejecutivo de la Fira de Reus. De tota aquella etapa en guardo un record especial perquè la política municipal és contacte directe amb el ciutadà. De toda aquella etapa guardo un recuerdo especial porque la política municipal es contacto directo con el ciudadano. És la més dura, però també la més agraïda. Es la más dura, pero también la más agradecida. I treballar pel poble que t'ha vist néixer, on vius, on sents i on creixes és un dels millors deures que es poden complir amb la col·lectivitat. Y trabajar por el pueblo que te ha visto nacer, donde vives, donde sientes y donde creces es uno de los deberes que se pueden cumplir con la colectividad.

El 1992 sóc elegit diputat al Parlament i comença la meva implicació en la vida parlamentària del país. En 1992 soy elegido diputado al Parlamento y empieza mi implicación en la vida parlamentaria del país. Primer sóc president de la Comissió d'Agricultura de la Va Legislatura i secretari segon de la Mesa del Parlament a la VI i VI Legislatures. Primero soy presidente de la Comisión de Agricultura de la Va Legislatura y secretario segundo de la Mesa del Parlamento en la VI y VI Legislaturas.

President del Parlament Presidente del Parlamento

El 5 de desembre del 2003, enmig de l'eufòria republicana pels millors resultats electorals des del temps de la República, m'escullen President del Parlament . El 5 de diciembre de 2003, en medio de la euforia republicana por los mejores resultados electorales desde el tiempo de la República, m'escullen Presidente del Parlamento. En una sessió carregada d'emoció i on em sento molt honrat d'ocupar el mateix càrrec que el president Companys i el president Barrera, reivindico la necessitat de fer política amb passió, amb convicció, amb la màxima dedicació i coherència, però reivindico també, i amb tota la convicció del món, la 'paraula' i el 'diàleg' com les principals eines de treball en la nostra relació política. En una sesión cargada de emoción y donde me siento muy honrado de ocupar el mismo cargo que el presidente Companys y el presidente Barrera, reivindico la necesidad de hacer política con pasión, con convicción, con la máxima dedicación y coherencia, pero reivindico también , y con toda la convicción del mundo, la 'palabra' y el 'diálogo' como las principales herramientas de trabajo en nuestra relación política.

Començava un cicle apassionant de la política catalana que culminaria amb l'aprovació el 30 de setembre de l'Estatut de Catalunya, com un dels moments més àlgids de la VII Legislatura. Comenzaba un ciclo apasionante de la política catalana que culminaría con la aprobación el 30 de septiembre del Estatuto de Cataluña, como uno de los momentos más álgidos de la VII Legislatura. L'aprovació de l'Estatut al Parlament ha estat el moment polític més important de la meva carrera i la llei de més transcendència que s'ha aprovat a la cambra catalana en aquestes dues legislatures. La aprobación del Estatuto en el Parlamento ha sido el momento político más importante de mi carrera y la ley de mayor trascendencia que se ha aprobado en la cámara catalana en estas dos legislaturas. De fet, en aquests 5 anys, s'han aprovat altres lleis fonamentals per a millorar la qualitat de vida de la ciutadania: la llei de serveis socials, la llei pel dret a l'habitatge, la llei de barris i actualment es troben en tràmit parlamentari lleis com la d'educació, la llei de salut pública i la llei de govern local que també faran que les catalanes i els catalans tinguin una vida millor. De hecho, en estos 5 años, se han aprobado otras leyes fundamentales para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía: la ley de servicios sociales, la ley por el derecho a la vivienda, la ley de barrios y actualmente se encuentran en trámite parlamentario leyes como la de educación, la ley de salud pública y la ley de gobierno local que también harán que las catalanas y los catalanes tengan una vida mejor.

De l'octubre de 2004 a l'octubre de 2005 vaig tenir l'honor de presidir la Conferència d'Assemblees Legislatives Regionals Europees, la CALRE , un d'aquells organismes desconeguts per la ciutadania, però que fa una feina important perquè es tingui en compte el paper dels parlaments i dels governs subestatals en la construcció del projecte comú europeu. De octubre de 2004 en octubre de 2005 tuve el honor de presidir la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales Europeas, la CALRE, uno de esos organismos desconocidos para la ciudadanía, pero que hace un trabajo importante para que se tenga en cuenta el papel de los parlamentos y los gobiernos subestatales en la construcción del proyecto común europeo.

El 17 de novembre del 2006, vaig ser escollit per segona vegada President del Parlament i, durant el meu discurs vaig fer un prec a la classe política catalana: "Siguem capaços d'escoltar-nos els uns als altres. Siguem capaços d'escoltar la gent i d'entendre què ens reclama. Siguem capaços de convertir les paraules en fets, la voluntat en acció". El 17 de noviembre de 2006, fui elegido por segunda vez Presidente del Parlamento y, durante mi discurso voy hacer un ruego a la clase política catalana: "Seamos capaces de escucharnos unos a otros. Seamos capaces de escuchar la gente y de entender que nos reclama. Seamos capaces de convertir las palabras en hechos, la voluntad en acción ". Aquesta és, si més no, la meva voluntat. Esta es, al menos, mi voluntad.